วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

บทความเกี่ยวกับคุณธรรมนำความรู้

คุณธรรมนำความรู้

การศึกษายุคใหม่ มุ่งเน้นให้คุณธรรมนำความรู้ เป็นสิ่งสำคัญ ยิ่งเป็นเสียงของนักเรียนนักศึกษาที่ต้องเคร่งเครียดกับระบบแข่งขันแก่งแย่งทุกอย่างในระบบการศึกษาที่เป็นอยู่ นับตั้งแต่โรงเรียนที่เรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย ล้วนแล้วแต่ต้องแข่งขันกันอย่างถึงที่สุด

ผู้มีฐานะร่ำรวยก็สามารถทุ่มเทลงทุนให้กับการศึกษาแบบแข่งขันเสรีแบบนี้ได้อย่างเต็มที่ เพื่อยกระดับ และพัฒนามาตรฐาน และคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ยิ่งโรงเรียนดัง และดีมากขึ้น ค่าบำรุงการศึกษา ค่าอุปกรณ์ และค่าอะไรต่างๆ ก็แพงมาก การสอบเข้าก็ยาก ต้องเรียนพิเศษกันตั้งแต่เด็กๆ บางแห่งยังต้องมีค่าใช้จ่ายเพื่อจะให้ได้เข้าไปเรียนที่เป็นลักษณะการสนับสนุนของผู้มีอุปการคุณให้กับโรงเรียนนั้นมากมายทีเดียว

นักเรียนในเมืองใหญ่คุ้นเคยกับระบบแข่งขันกันตั้งแต่เด็ก ซึ่งเติบโตไปพร้อมกับโรงเรียนสอนพิเศษกวดวิชาที่มีทุกรูปแบบ ทั้งสอบเข้า สอบคัดเลือก สอบแข่งขัน สอบเฉพาะทางทุกอย่างต้องมีตัวช่วย เป็นทางเลือกเสริมเพิ่มความมั่นใจ และโอกาสให้ได้เข้าเรียนในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยที่หวังไว้

การกระจายโอกาสทางการศึกษายังทำได้ไม่เต็มที่ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้เด็กไทยทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาภาคบังคับที่เป็นไปอย่างมีอิสระเสรีภาพในการเลือกเรียนในสิ่งที่รัก ตลอดทั้งการสร้างความเข้มแข็งทางด้านการศึกษาในระดับท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาไทยที่ต้องบูรณาการให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อว่าเมื่อจบแล้ว นักศึกษาทั้งหลายจะได้ไม่ทิ้งถิ่นที่เกิดมากระจุกตัวทำงานกันแต่เฉพาะในกรุงเทพมหานครเท่านั้น

เมื่อเทียบกับระบบการศึกษาของประเทศจีน การศึกษาภาคบังคับนั้น เขาส่งเสริมกันอย่างจริงจังมาก เพราะประชากรจีนที่มีมากที่สุดในโลก เคยเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้จีนไม่สามารถก้าวหน้าได้อย่างเต็มที่ แต่ในเกือบศตวรรษที่ผ่านมา การศึกษาของจีนเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้การพัฒนาศักยภาพของประชากรก้าวหน้า และเติบโตสูงขึ้นมาก นั่นย่อมเป็นการพัฒนาประโยชน์ของประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้น เพราะประชากรที่มาก และเสมือนว่ายากจะบริหารจัดการได้กับกลายเป็นจุดแข็งที่ทำให้ภาษา และวัฒนธรรมจีนกลายเป็นที่สนใจ และพร้อมจะเปลี่ยนแปลงกระแสของโลกให้เรียนรู้วิถีของแผ่นดินมังกรมากยิ่งขึ้น

การศึกษาย่อมเป็นปราการด่านสำคัญที่จะปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมควบคู่ไปกับที่นักเรียนนักศึกษาจีนได้รับการปลูกฝังให้มีความเป็นชาตินิยม คือรัก และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติจีนมาก พวกเขาจะทำทุกอย่างให้ประเทศจีนเจริญ เพราะจีนเป็นประเทศใหญ่ ทรัพยากรในการตอบสนองความต้องการถูกจำกัดด้วยระบบการปกครอง เพื่อกระจายความเท่าเทียม และลดช่องว่างระหว่างเศรษฐีกับยาจก แต่ก็เปิดโอกาสให้เยาวชนจีนมีเสรีภาพมากในด้านการศึกษา โดยเฉพาะเมื่อพบว่าตนเองมีศักยภาพ และความสนใจในที่จะเรียนในด้านใดที่ดีแล้ว เขาจะส่งเสริมกันอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะด้านกีฬา ที่จีนจะคว้าเหรียญทองในกีฬาเกือบทุกประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติเป็นประจำ

นอกจากนี้ ยังมีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเมื่อหลายสิบปีก่อนจีนนั้น ยังล้าหลังกว่าไทยเยอะมาก แต่ปัจจุบันจีนก้าวหน้าไปมากแล้ว ทั้งนี้ เพราะการเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้ค้นคว้าแนวทางที่ตนชอบ และสนใจอย่างจริงจัง และรัฐพร้อมสนับสนุนให้ผู้ที่สนใจในสาขาวิชานั้นก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ วิชาชีพ หรือวิชาชีวิต ทำให้พวกเขาเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข มีความกตัญญูต่อชาติบ้านเมืองมากขึ้น และพร้อมจะต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีของประเทศชาติอย่างแท้จริง

หากจะมีการปฏิรูปการศึกษา สิ่งที่ดีที่สุดคือนักเรียนนักศึกษาได้เรียนในสิ่งที่รัก และทำเต็มที่ให้ดีที่สุด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในการแข่งขันกับนานาประเทศกันก็จะดีกว่าให้พวกเขาต้องมากลุ้มกังวลกับค่าเทอมที่จะปรับตัวสูงขึ้น การแข่งขันกันสอบเข้าโรงเรียนที่ดี มหาวิทยาลัยที่แทนที่จะเป็นคณะ หรือวิชาที่ชอบ เพื่อจะได้พัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่